Balk
Privacy Loket
Balk
Balk
Home   |   Privacylinks   |   Privacyvragen (FAQ)   |   Informatie   |   CreŽer uw CV   |   Loketfuncties

Welkom

Stichting Privacyloket.nl heeft als doel:

de privacy van de burgers te garanderen bij het verwerken van persoonsgegevens. Ter ondersteuning van het recht van verzet van de burgers is het Privacyloket (www.privacyloket.nl) opgericht om deskundige ondersteuning te verlenen met de nadruk op de volgende doelen:
  • de stichting ondersteunt de burger bij het uitoefenen van zijn recht op verzet. Door deskundigheid samen te brengen in deze stichting, kunnen de burgers en alle organisaties die belangen van burgers behartigen, op het gebied van privacybescherming ondersteund worden. Daardoor wordt een bijdrage geleverd aan het wegnemen van rechtsongelijkheid;
  • informatieoverdracht en bewustwording bij de burgers stimuleren over de rechten en plichten zoals geformuleerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens;
  • bijstaan en ondersteunen van de burgers bij het uitoefenen van hun recht op privacybescherming.

Stichting Privacyloket.nl heeft als secundair doel:

  • de individuele burger en/of werknemer eenvoudig en eenduidig in staat te stellen zijn eigen privacy te waarborgen uitgaande van het in de Wet Bescherming Persoonsgegevens gestelde, in de meest uitgebreide zin van het woord;
  • overheden, semi-overheden, verenigingen en stichtingen met maatschappelijke doelstelling op eenduidige en effectieve wijze in staat te stellen om methodisch de WBP in te voeren tegen een acceptabel kostenniveau;
  • als subsidievrager ten dienste van belangengroepen op te treden in het kader van bovengestelde;
  • als mediator tussen individuele burger en/of werknemer enerzijds en belangengroepen anderzijds op te treden;
  • algemene bekendheid middels publiciteitsmiddelen, workshops, internetfaciliteiten en hyperlinks naar belangengroepen de uitvoering van de WBP te faciliteren;
  • een breed maatschappelijk draagvlak te creŽren middels inrichting van een algemeen bestuur waaruit blijkt dat doelgroepen vertegenwoordigd zijn en hun visie, bijdragen en eventuele kritische noten tot uiting komen;
  • de stichting dient voldoende middelen te verwerven om bestendig operationeel te kunnen (blijven) functioneren binnen maatschappelijk verantwoord geachte kaders. Hiertoe wordt een heldere bedrijfsvoering met transparantie op alle fronten nagestreefd. Eventueel surplus aan middelen wordt in het navolgend jaar ingezet voor de stichtingsdoelstellingen.

Meer over Privacyloket >>
Enkele privacyvragen >>
Contact >>


Milestones Statistieken